Bygadens Børnegård
 

Pædagogik, læring og livsglæde

Vi ønsker at Bygadens Børnegård til stadighed skal opleves som et godt sted at være, for både børn, forældre og personale.

Det pædagogiske arbejde i Bygadens Børnegård er inspireret af Daniel Sterns teorier om spædbarnets udvikling.

Vi ser barnet som et socialt individ, der allerede fra fødslen har en selvfornemmelse.

I relationen mellem omsorgspersoner og barnet opstår tillid, tryghed og dermed tilknytning. Vi arbejder bevidst med hvordan vi som voksne får en positiv relation med børnene for på den måde udvikles børns kompetence til at møde andre, til at kommunikere med andre og være sammen med andre på en god måde. Der er mange måder at gå i relation med børn på også dårlige. De relationsmåder lærer barnet af og udvikler hele livet.

Tilknytning er grundlag for, at barnet i samspil med omverdenen, danner en god selvfølelse som udvikler sig til også at rumme evne til at forstå andre og derved føle empati.

Vi støtter og respekterer børnenes behov - hvad de udviklingsmæssigt har brug for, og hvad de er optaget af. Disse behov tilgodeser vi dagligdagen ved en blanding af planlagte aktiviteter og fri leg. En vigtig del af vores pædagogik er at tage del i børnenes egne interesser. Hermed stimuleres børnenes udvikling bedst muligt.

Stern beskriver at man udvikler sin personlighed inden for forskellige domæner.

Domænerne ligger op til forskellige måder at møde barnet på, hvilket igen indvirker på de voksens måde at agerer på overfor barnet Man kan på mange måder sige at kompetencer er lig med ressourcer. Vi tænker at børn har ressourcer vi kan bygge videre på, hvilket er et andet udgangspunkt end at finde fejl.

Vi skal kende ressourcerne og vide at det aldrig er for sent at bygge på dem og dermed lære barnet det, det ikke har lært tidligere.

Læring:

Vi tænker at Børn er født med mulighed for sansning, evne til at drage erfaring af oplevelser og opnå ny indsigt.

Læring foregår i et trygt miljø, hvor barnet har tilknytning og muligheder for at gøre erfaringer.

For at børn kan lære skal de være trygge, engageret og motiveret. Engagement og motivation er nøgleord i læring.

Læring foregår over alt og børn har forskellige læringsstile. Forskellige måder at lærer på.

Aktiv deltagelse i sociale fællesskaber er et væsentligt udgangspunkt for udvikling og læring.

I legen engagerer børnene sig af sig selv. De forfølger lege ideer og får igennem legen mulighed for at begribe verden. Barnet bruger sin fantasi og kreativitet. 

Erfaringer gøres og ny viden opstår. I legen finder barnet ud af hvem det selv er i forhold til andre børn. Hvordan andre reagerer på det barnet siger og gør.

Til andre tider er det de voksne der tager initiativ og sætter mål fordi de voksne ved hvad der er vigtigt at lære. Medindflydelse på indholdet er vigtig for barnets engagement i læreprocessen. Læring foregår dagligt i samlingsgruppen eller i forbindelse med projekter der køre på tværs af egen gruppe, hvor børn og voksne sammen engagere sig om bestemte emner.

Børns læring støttes optimalt i et læringsmiljø præget af varme, omsorg og indlevelse. Børn kan ikke indfri forventninger de ikke kender og børn har ikke en medfødt evne til at kende regler og normer som vi har sat for samvær så dem skal de voksne lære dem. Børn er født med en kompetence til at ville indgå relationer og derfor gør de meget for at lære alt, hvad de kan i samværet med andre. Børn er sociale og vil rigtig gerne begå sig blandt andre. Vi tænker at omsorg for børnene i institutionen er at vise dem, hvad der er godt og ikke godt. Hvilken opførelse der er ok, og hvilken der ikke er. Det skal pædagogerne tage ansvar for enten at vise dem eller fortælle dem.

Huset er funktionsopdelt i et forsøg på at skabe rammer for at udvikle børnenes forskellige styrkesider og samtidig skabe bedre rammer for opfyldelse af de pædagogiske læreplaner.

På visse tider af dagen har børnene mulighed for at vælge, hvor i huset de ønsker at lege/deltage i aktiviteter.

I Bygaden læner vi os op af Haward Gardners teori om de mange intelligenser. Teorien bygger på nyere hjerneforskning og i børnehaven tænker vi at den er et redskab til at forstå og komme hele vejen rundt om barnets fysiske, psykiske, sociale og intellektuelle udvikling.

Howard Gardner siger: " vi er født med evner, disse er mangesidige og alle har vi evner for et eller andet. Intelligenserne er uafhængige af hinanden, men også samtidig afhængige af hinanden. Vi har ikke vores styrkesider inden for samme intelligens. Styrkesider er meget afhængige af stimuli interesser og kultur. Hvis man får lov til at udvikle sine styrkesider får man selvtillid, gå-på-mod og nysgerrighed, som kan åbne nye sider af livet og kulturen for en".

Marta Meo som udviklingsmodel for børn med særlige behov.

I Bygaden bruger vi Marte Meo. Marte Meo betyder "ved egen kraft" og er en udviklingsmodel som bygger på observationer funderet på et teoretisk grundlag. 

Grundtankerne er i overensstemmelse med vores pædagogiske ståsted. Man iagttager, analyserer og superviserer med video. Vi oplever metoden som god til at vise os og forældre hvori barnets ressourcer ligger, så der kan sættes ind på at styrke dem. Metoden er en kompetenceorienteret udviklingsmodel, som siger at 

forandringer kan ske hele livet. Det centrale i Marte Meo er samspillet/kommunikationen i de menneskelige relationer.


Livsglæde for børn og voksne

I det daglige arbejde og ikke mindst i arbejdet med de pædagogiske læreplaner udnytter vi i høj grad medarbejdernes styrkesider.
Det er vigtigt at brænde for det man videreformidler. Engagement og flow er vigtig at kunne opnå for børn såvel som voksne. Et glad hus, hvor vi har øje for hinanden. 

Hvor vi dagligt "ser" hinanden og mærker vi hører til er meget vigtige elementer i vores liv.